Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

§ 1. Słowo wstępne

Po pierwsze i najważniejsze: respektujemy Twoje prawo do prywatności i zachowania poufności danych osobowych.

Po drugie: zgodnie z definicją danych osobowych, znajdującą się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (nazywanym dalej RODO), zawartą w Artykule 4. punkcie 1) tegoż Rozporządzenia, nie gromadzimy ani nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w chwili, gdy korzystasz z naszej strony internetowej.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której podasz nam dodatkowe dane, pozwalające Cię zidentyfikować (np. imię i nazwisko), wówczas jednak zostaniesz poinformowany o odpowiednich prawach i obowiązkach, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych. Wówczas robimy to w wyniku Twojej świadomej i dobrowolnej decyzji. Nikogo do niczego nie zmuszamy, zwłaszcza jeśli chodzi o udostępnianie danych osobowych. A także, jeśli już gromadzimy jakiekolwiek dane, przechowujemy je w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo, przetwarzamy zgodnie z deklaracją przekazywaną do informacji w odpowiednim miejscu. Zasady przetwarzania danych osobowych, pozyskiwanych w innych miejscach i sytuacjach, określają odrębne przepisy zapisane w osobnych dokumentach oraz poniższa Polityka Prywatności.

Po trzecie: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych czy adresowych użytkowników naszej strony internetowej. Zgodnie z tym, co napisaliśmy na początku, szanujemy użytkowników naszej strony i cenimy ich prywatność. Dbamy, by byli bezpieczni w trakcie korzystania z naszej strony.

Osoby, które mają pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, ochrony prywatności, a także praktyk stosowanych na naszej stronie, mogą skontaktować się z nami, pisząc wiadomość pod niniejszy adres: biuro@gaudemater.pl

§ 2. Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z zm.)

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w formie formularzy umożliwiających wprowadzenie danych, w tym danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kontaktowe.

Wszelkie dane osobowe powierzone Ośrodkowi Promocji Kultury Gaude Mater przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Ośrodkowi Promocji Kultury Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1, Częstochowa .

Ośrodkowi Promocji Kultury Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1, Częstochowa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, oraz (opcjonalnie): nazwa firmy NIP, PESEL) będą przetwarzane przez Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater wyłącznie w poniższych celach:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług,
 • realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście,
 • przesyłania kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie),
 • zatrudnienia osób, których dane dotyczą tj. kandydatów do pracy,
 • świadczenia pracy przez pracowników oraz realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • odzyskania należności z tytułu świadczonych usług,
 • możliwości przedstawienia oferty własnych produktów i usług dedykowanymi kanałami komunikacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i/lub realizacji zamówień.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

 • Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W przypadku, gdy dane są pobierane dobrowolnie odmowa ich podania powoduje brak możliwości dokonania określonej w procesie czynności.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@gaudemater.pl

Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług lub realizacji zamówienia, a następnie przez maksymalnie 6 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez maksymalnie 1 rok. Dane osobowe pracowników przechowywane są przez 50 lat.

Strona internetowa Administratora wykorzystuje technologię ciasteczek. Szczegóły dotyczące zarządzaniem danymi na stronie internetowej określa Polityka Ciasteczek.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców (użytkowników odwiedzających stronę internetową Ośrodka Promocji Kultury) korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Ośrodek Promocji Kultury) może dotyczyć:
  • imion i nazwisk,
  • telefonów kontaktowych,
  • adresu e-mail,
  • kodu pocztowego,
  • tematu i treści wiadomości,
  • zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom, iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@gaudemater.pl Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 11. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  • dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  • stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.